SP-149 คู่มือเตรียมสอบ อปท.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 ป.ตรี ภาค ข.ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

250฿

SP-149 คู่มือเตรียมสอบ อปท.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 ป.ตรี ภาค ข.ความรู้เฉพาะตำแหน่ง

สารบัญ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
การตรวจสอบภายใน
บทที่ 1 บทนำ การตรวจสอบภายในภาคราชการ
บทที่ 2 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
บทที่ 3 เทคนิคการตรวจสอบ
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบ-ข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาราชการส่นท้องถิ่นพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตัวอย่างแนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
จัดทำโดย… สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
Scroll to Top