CP-133 เจาะข้อสอบ+สรุปตรงประเด็น คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ปี 56

250฿

CP-133 เจาะข้อสอบ+สรุปตรงประเด็น คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ปี 56

สารบัญ
ประวัติสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
ความหมายของการบริหารงานพัสดุ
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ
การควบคุมพัสดุของส่วนราชการ
การจัดการคลังพัสดุ
การสำรวจตรวจสอบที่เก็บพัสดุ
การประมาณการความต้องการของพัสดุ
การบริหารพัสดุคงเหลือ
การควบคุมทางบัญชี
การขนส่ง
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี
การจัดหาพัสดุ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
แนวข้อสอบการบริหารงานด้านพัสดุ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบการบริหารงานด้านพัสดุ ชุดที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ตัวอย่างระบบจำแนกตำแหน่งตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
จัดทำโดย… สถาบันวิชาการ CAMPUS ACADEMY
Scroll to Top