GB-142 สรุป + ข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี ภาค ข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

250฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

GB-142 สรุป + ข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี ภาค ข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา หลักการจัดการการศึกษา
หลักการศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
สื่อนวัตกรรมการศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
การแนะแนวทางการศึกษา
บริการและแนะแนวในโรงเรียน
แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวอย่างแนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
จัดทำโดย… สถาบันวิชาการตำราทอง