GB-142 สรุป + ข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี ภาค ข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

250฿

GB-142 สรุป + ข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรี ภาค ข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา หลักการจัดการการศึกษา
หลักการศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
สื่อนวัตกรรมการศึกษา
สื่อการเรียนการสอน
การแนะแนวทางการศึกษา
บริการและแนะแนวในโรงเรียน
แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวอย่างแนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
แนวข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา
แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
จัดทำโดย… สถาบันวิชาการตำราทอง
Scroll to Top