คู่มือเตรียมสอบ สรุปสาระสำคัญ สูตรย่อ สูตรท่อง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-4 ภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

250฿

คู่มือเตรียมสอบ สรุปสาระสำคัญ สูตรย่อ สูตรท่อง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-4 ภาค ข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สารบัญ

1. สรุปสาระสำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
       1. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
           และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2552
       2. พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
           และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552
       3. พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ( ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552
       4. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
       5. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
       6. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
           และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
       7. สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
       8. สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
           ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)
           พ.ศ. 2543
       9. สรุปพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
     10. สรุป พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
           ฯลฯ
2. แนวข้อสอบ ( อัตนัย )
       1. พระราชกฤษฏีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
           พ.ศ. 2546
       2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
           และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
       3. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2545
       4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
           ฯลฯ
3. แนวข้อสอบ ( ปรนัย )
       1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
       2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
       3. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
       4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
       5. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544
           ฯลฯ
จัดทำโดย… ปลัดวีระชัย คำล้าน ดร.ไท คำล้าน
Scroll to Top