คู่มือพิชิตข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควมรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

299฿

คู่มือพิชิตข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควมรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

สารบัญ
ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
+ ตัวอย่างโจทย์การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
+ คณิตศาสตร์ทั่วไป
+ อนุกรม
+ การอุถปมาอุปไมย
ส่วนที่ 2 ภาษาไทย
+ เทคนิคการทำข้อสอบเรียงความ / เรียงประโยค
+ เทคนิคการทำข้อสอบตีความ / สรุปความ
+ การเขียนตัวสะกด
+ การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
+ ลักษณะข้อสอบการใช้ลักษณนาม
+ ลักษณะข้อสอบการใช้คำเชื่อม
+ การใช้สำนวนไทย
+ การเรียงประโยค
+ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
ส่วนที่ 3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
+ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8
+ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4
+ พรบ.เทศบาล พ.ศ.2495 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 12 พ.ศ.2552
+ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
+ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
+ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
+ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
+ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  และแก้ไขเพิ่มเติม
+ แนวข้อสอบ ในส่วนที่ 3 ครบทุกหัวข้อ
จัดทำโดย… กลุ่มพัฒนาวิชาการ
Scroll to Top