SP-146 เนื้อหา+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับ 1-2 ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป

250฿

SP-146 เนื้อหา+ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับ 1-2 ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป 

สารบัญ

นโยบายขของรัฐบาล นาวสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ประชาคมอาเซียน ASEAN Community
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ (New Theory)
แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 2
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 3
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 4
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8)พ.ศ.2553
สรุปการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ตัวอย่างข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม
การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติ พฒ.ศ.2540
การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล
โครงการเทศบาลามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12)พ.ศ.2546
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล
แนวข้อสอบ กกหมาบเกี่ยวกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
จัดทำโดย… สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
Scroll to Top