CP-132 สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (CA)

250฿

CP-132 สรุปเนื้อหาพร้อมเจาะข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (CA) 

สารบัญ

วิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
SWOT Analy การวิเคราะห์จุดอ่อน-เเข็ง
การวางเเผน
การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ นโยบายสาธารณะ
เเนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชุดที่ 1
เเวข้อสอบวิเคราะห์นโยยบายเเละเเผน ชุดที่ 2
เเนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน ชุดที่ 3
ความหมายภาวะผู้นำ
การทำงานเป็นทีม
เเนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน พ.ศ. 2534
เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
เเนวข้อสอบราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์เเละวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
สรุปสารระสำคัญพระราชบัญญํติกำหนดเเผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจไปสู่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่่น พ.ศ. 2542
เเนวข้อสอบ พ.ร.บ. ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เเนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ. 2526
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ 2559
เเนวข้อสอบเเผนพัฒนนาเศรษฐกิจเเละสังคมเเห่งชาติ ฉบับที 12

 

จัดทำโดย…สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี
Scroll to Top