SP-145 สรุป+แนวข้อสอบล่าสุด ภาค ก. กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) วุฒิป.ตรี (SP)

250฿

SP-145 สรุป+แนวข้อสอบล่าสุด ภาค ก. กรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) วุฒิป.ตรี (SP)

สารบัญ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
– แนวข้อสอบชุดที่ 1 วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบชุดที่ 2 วิชาความสามารถทั่วไป
– เฉลยคำตอบ
– ข้อสอบพระราชบัญญัติบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– เฉลยแนวข้อสอบ
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
– ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
– ตัวอย่างข้อสอบ/แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– เฉลยแนวข้อสอบ
– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– ข้อสอบและแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– ข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
– เฉลยคำตอบ
– แนวข้อสอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

จัดทำโดย…สถาบันวิชาการ SP ACADEMY
Scroll to Top