CP-127 มือเตรียมสอบ กรมการปกครองท้องถิ่น (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน) ระดับ 3

250฿

CP-127 มือเตรียมสอบ กรมการปกครองท้องถิ่น (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน) ระดับ 3  

สารบัญ

– ประวัติกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

– วิสัยทัศน์และพันธกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

– โครงสร้างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

– ความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบภายใน

– จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน

– กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบภายใน

– บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการทุจริตในองค์กร

– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545

– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 2551 – แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ฯลฯ

Scroll to Top