GB-128 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาค ข. (อ.บ.ต.) วุฒิ ปวช. (สรุป+ข้อสอบ) ล่าสุด

250฿

GB-128 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาค ข. (อ.บ.ต.) วุฒิ ปวช. (สรุป+ข้อสอบ) ล่าสุด  

สารบัญ

– ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ

– การเขียนหนังสือราชการ

– การประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม

– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศง 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉับที่ 2) พ.ศ. 2548

– การเขียนรายงานการประชุม

– ประชาคมอาเซียน : ASEAN Community

– แนวข้อสอบ-ข้อสอบอาเซียน : ASEAN

– ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

– ถาม-ตอบ ระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

– ความรู้เกี่ยวกับธุรการ

– ตัอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

– แนวข้อสอบ-ข้อสอบธุรการ

Scroll to Top