BC-7301 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี ออกใหม่ปี 2560

270฿

BC-7301 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมบังคับคดี ออกใหม่ปี 2560

สารบัญ


*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม  อำนาจหน้าที่  โครงสร้า

          –  แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551                                           

          –  แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2557                   

          – แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548                                                                       

          – แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546            


*
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                        

          – แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540                                          


*
การศึกษา วิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ           


*
ความรู้ในการวิเคราะห์จัดทำนโยบาย                                                                          


*
การวางแผนงานโครงการ                                                                                           


*
งบประมาณ                                                                                                         


*
การวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลโครงการ                                                         


*
การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                  


*
การพัฒนาระบบราชการ                                                                                        

          –แนวข้อสอบ การวิเคราะห์ จัดทำนโยบายแผนงาน                                                      

          –แนวข้อสอบ เกี่ยวกับการงบประมาณ                                                                   

          –เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                             

 

Scroll to Top