BC-7288 คู่มือสอบครูวิชาเอกประถมศึกษา ใหม่ปี 2560

200฿

BC-7288 คู่มือสอบครูวิชาเอกประถมศึกษา ใหม่ปี 2560

สารบัญ


*การจัดการเรียนรู้                                                                                                            


*หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551                                            


*นวัตกรรมการเรียนรู้                                            


*ทฤษฎีการศึกษา        


*
บทบาทหน้าที่ของครู                                                                                                        

           –  เจาะข้อสอบรวม วิชาเอกประถมศึกษา       415 ข้อ  

 

Scroll to Top