E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ พนักงานสืบสวนสอบสวน (กกต.)

259฿

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ พนักงานสืบสวนสอบสวน (กกต.)

จำนวน 585 หน้า

ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
1. ความรู้ทางด้านวิชาทางการเมือง การปกครองและการบริหารราชการแนวใหม่
ความรู้ทางการเมือง การปกครอง
ความรู้ทางด้านการบริหารราชการแนวใหม่
2. “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย
ความรู้ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจของประเทศไทย
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
สรุปสาระสำคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2548
ระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตราสัญลักษณ์ประจำสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เลขาธิการ กกต.
อำนาจหน้าที่ของ กกต.
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมร่วมขององค์กร
เป้าประสงค์หลัก
ยุทธศาสตร์
การติดตามประเมินผล
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ค่านิยมร่วมขององค์กร
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557(ฉบับชั่วคราว) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ การเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
3. ความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน
การสืบสวน
การสอบสวน
การไต่สวนมูลฟ้อง
อำนาจสืบสวน
ผู้มีอำนาจสืบสวน
พนักงานสอบสวน
อำนาจสอบสวน
อำนาจสืบสวนสอบสวน
4. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
วิธีพิจารณาคดีเลือกตั้งของศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์
ความสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ส.
ที่มาของ ส.ส.
หน้าที่ของ ส.ส.
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
การลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า
การเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง
หลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้ง
การอำนวยความสะดวกผู้พิการที่มีสิทธิเลือกตั้ง
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแจ้งเหตุทุจริต
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
กระบวนการสรรหามีความโปร่งใส
การอำนวยความสะดวกผู้พิการที่มีสิทธิเลือกตั้ง
การปกครองท้องถิ่นสำคัญอย่างไร
การมีส่วนร่วมทางการเมืองระหว่างการเลือกตั้ง
พรรคการเมือง
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

Scroll to Top