E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน (สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

259฿

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน (สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

จำนวน 312 หน้า

แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 (306 ข้อ)
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (120 ข้อ)
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 (120 ข้อ)
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 (100 ข้อ)
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน

Scroll to Top