E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

259฿

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย)

จำนวน 571 หน้า

ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย
ประวัติกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย
หน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
พันธกิจ
วิสัยทัศน์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2560 – 2564)
นิยามวิสัยทัศน์
เป้าหมาย (Goal)
ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงสร้างของกระทรวงมหาดไทย
อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 2560-2564
การนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
การติดตามประเมินผล
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
อำนาจหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานภายใน
โครงสร้างราชการ
วิสัยทัศน์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564
นิยามวิสัยทัศน์
พันธกิจสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
การนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
การติดตามประเมินผล
3. ประวัติศูนย์ดำรงธรรม
บทบาทของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ภารกิจของศูนย์ดำรงธรรม
การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
แนวคิดในการดำเนินงาน
การจัดองค์กรของศูนย์ดำรงธรรม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรม
อำนาจหน้าที่

ส่วนที่ 2 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ
1.ความรู้ทางด้านวิชาทางการเมือง การปกครองและการบริหารราชการแนวใหม่
ความรู้ทางการเมือง การปกครอง
ความรู้ทางด้านการบริหารราชการแนวใหม่
2.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศไทย
ความรู้ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจของประเทศไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
นโยบายของรัฐบาล
เศรษฐกิจพอเพียง
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

3.ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
สรุปสาระสำคัญ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
สรุปสาระสำคัญ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
สรุปสาระสำคัญ วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
สรุปสาระสำคัญ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
สรุปสาระสำคัญ ระเบียบฯ การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
สรุปสาระสำคัญ งานสารบรรณ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สรุปสาระสำคัญ จริยธรรมของข้าราชการ
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
การบริหารงบประมาณ

ส่วนที่ 3 ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ GRAMMAR AND VOCABULARY
แนวข้อสอบ VOCABULARY
แนวข้อสอบ Reading Comprehension
ตัวอย่าง conversation

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์
แผน
นักวางแผน
โครงการ (Program)
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)
การบริหารงานจัดการทั่วไป
(การจัดทำแผนงาน, งบประมาณ ,ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง)

Scroll to Top