E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ นิติกร (กรมการขนส่งทางบก)

259฿

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ นิติกร (กรมการขนส่งทางบก)

จำนวน 438 หน้า

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมการขนส่งทางบก
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารระดับสูง
หน้าที่รับผิดชอบ
การแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
นโยบายและแผนที่ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก
แนวคิดและหลักการของแผนยุทธศาสตร์กรมฯ
โครงสร้างกรมการขนส่งทางบกและผลการดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 – 2563

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2557

ส่วนที่ 3 ความรู้ตำแหน่งนิติกร
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559
สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
สรุปสาระสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ส่วนที่ 4 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมาย
แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

Scroll to Top