E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ (กรมการขนส่งทางบก)

259฿

E-BOOK คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ (กรมการขนส่งทางบก)

จำนวน 463 หน้า

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กรมการขนส่งทางบก
ประวัติความเป็นมา
ผู้บริหารระดับสูง
หน้าที่รับผิดชอบ
การแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางบก
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยม
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
นโยบายและแผนที่ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก
แนวคิดและหลักการของแผนยุทธศาสตร์กรมฯ
โครงสร้างกรมการขนส่งทางบกและผลการดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 – 2563

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2557
ส่วนที่ 3 ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ
ความสำคัญของการบริหารงานพัสดุ
ความหมายของการบริหารงานพัสดุ
ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ
กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ
การจัดมาตรฐานพัสดุ
การจัดหา
การบริหารพัสดุคงเหลือ
การจัดการคลังพัสดุ
การขนส่ง
การบำรุงรักษา
การจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี
การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของส่วนราชการ
ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
การปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding: e – bidding)
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
ระเบียบฯ ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544

ส่วนที่ 5 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544

Scroll to Top