CP-126 สรุปเนื้อหาพร้อมข้อสอบเก่า ครูผู้ช่วย เอกสังคมศึกษา ปีก่อนๆจนถึงปัจจุบัน

200฿

สรุปเนื้อหาพร้อมข้อสอบเก่า ครูผู้ช่วย เอกสังคมศึกษา ปีก่อนๆจนถึงปัจจุบัน

สารบัญ
– ลักษณะการเมืองการปกครองไทยปัจจุบัน
– รัฐธรรมนูญของประเทศเผด็จการสังคมนิยม
– รูปแบบการปกครอง
– การปกครองกึ่งผสมแบบรัฐสภา กับแบบประธานาธิบดี
– ความรู้เกี่ยวกับรัฐ
– ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
– การปกครองระบอบประชาธิปไตย
– เหตุการณ์สำคัญในพัฒนาการการเมืองการปกครองไทย
– เหตุการณ์สำคัญในการพัฒนาการทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย
– การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit)
– ความเป็นมาของอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
– สัญลักษณ์ของอาเซียน
– เพลงประจำอาเซียน
– ผลผูกพันต่อประเทศไทยในการรวมตัวเป็น AEC
– ผลกระทบของ AEC และการปรับตัวของอุตสาหกรรมไทย
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน มี 3 ด้านด้วยกัน คือ
– คำนิยมหลักของคมไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.
– คำขวัญประจำจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด
– สัญลักษณ์ตราแผ่นดิน ของประเทศอาเซียน
– ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
– รายชื่อสัตว์ป่าสงวนของไทย
– ชุดประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ อาเซียน
– รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (พ.ศ.2557)
– แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 4
– แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 5
– แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 6

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี

Scroll to Top