SP-126 คู่มือสอบเข้ารับราชการ วิชาเอก วัดผลและประเมินผล ฉบับล่าสุด

200฿

คู่มือสอบเข้ารับราชการ วิชาเอก วัดผลและประเมินผล ฉบับล่าสุด

สารบัญ
– ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
– การเสนอผลการประเมินและการประเมินผลการประเมิน
– บทบาทและหน้าที่ของครูและผู้บริหารการศึกษาในการประเมินทางการศึกษา
– แนวคิด หลักการ การวัดและการประเมินผลการศึกษา
– การประเมินตามสภาพจริง
– การประเมินผลการเรียนรู้
– ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน (วิชาเอก)
– ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน
– ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก วิธีสอนและเนื้อหากลุ่มวิชาเอก
– แผนการจัดการเรียนรู้
– รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
– การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
– แนวข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
– แนวข้อสอบการวัดผลและประเมินผลการศึกษา

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย SP ACADEMY

Scroll to Top