ฺBC-7271 คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี กรมการขนส่งทางบก

250฿

ฺBC-7271  คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี กรมการขนส่งทางบก

สารบัญ

Øความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ     

Øบัญชีเบื้องต้น                                                                                                                                                         

Øระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                              

                –แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551                                                                                                              

Øพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ละที่แก้ไขเพิ่มเติม                        

                –  แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2526                                

Øพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                         

Øความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                              

                –  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์         (GFMIS)
Øระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ.  2544                  

                –  เจาะข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังพ.ศ.  2544                                                                           – เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                      

                –เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                                   

                – เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                          

Scroll to Top