GB-01 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอก พลศึกษา

200฿

GB-01  คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาเอก พลศึกษา

สารบัญ
• ความสำคัญของพลศึกษา
• วิทยาศาสตร์การกีฬา
– ประวัติวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทย
– สมรรถภาพทางกาย
– ระบบพลังงาน
– การฝึกซ้อม ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
– พื้นฐานของการฝึกซ้อมกีฬา
• หลักทั่วไปในการออกกำลังหายและหรือเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
• วิทยาศาสตร์การกีฬา
• จิตวิทยาการกีฬา
• กีฬาโอลิมปิค
• ความรู็เกี่ยวกับร่างกาย และการเคลื่อนไหว
• การออกกำลังกาย กิจกรรมออกกำลังกาย และกีฬา
• สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
• กิจกรรมนันทนาการ
• สถานการณ์และแนวโน้วการพัฒนาการกีฬา
• ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน (วิชาเอก)
• การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
• จุดประสงค์การเรียนการสอน
• ตัวอย่างแนวข้อสอบ หลักการสอน – หลังการเรียนการสอน
• แนวข้อสอบ วิชาเอก : วิชาเฉพาะวุฒิ
• แนวข้อสอบ วิชา เอก : พลศึกษา

 

ราคา 200 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการ ตำราทอง

Scroll to Top