รวมแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย สพฐ.

75฿

รวมแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย สอบบรรจุ ครูผู้ช่วย สพฐ.

สารบัญ
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการ พ.ศ. 2542 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงศึกษธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพครู พร้อมเฉลย
ราคา 75 บาท
จัดทำโดย Hi-ED

Scroll to Top