BC-7134 คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร สายงานทั่วไป กองทัพบก

250฿

ประกอบด้วยเจาะข้อสอบ

BC-7134  คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร สายงานทั่วไป กองทัพบก

สารบัญ

«  วิชาภาษาไทย

   Øเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 1.         

          Øเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 2.

«  วิชาภาษาอังกฤษ

          Øเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

          Øแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

Øแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

«  วิชาการศาสนาและศีลธรรม

          Øแนวข้อสอบศาสนาและศีลธรรม ชุดที่ 1.

          Øแนวข้อสอบศาสนาและศีลธรรม ชุดที่ 2.

«  วิชาความรู้รอบตัว

Ÿสรุปข่าวสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

          Øเจาะข้อสอบ ความรู้ทั่วไป สถานการณ์ปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

«  วิชาทหาร

Ÿพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476

          Øแนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476

« ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารที่ทหารต้องรู้

          Øรวมแนวข้อสอบความรู้ทหาร

Scroll to Top