,

คู่มือ แนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ ปวช ปวส พร้อมเฉลย แนวคิดและวิธีทำ

190฿

คู่มือ แนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ ปวช ปวส พร้อมเฉลย แนวคิดและวิธีทำ

คู่มือ แนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ ปวช ปวส พร้อมเฉลย แนวคิดและวิธีทำ

สารบัญ
ส่วนที่ 1 คณิตศาสตร์
  ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
  เฉลยความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
  อนุกรม
  เฉลยอนุกรม
  สดมภ์
  เฉลยสดมภ์
  เงื่อนไขสัญลักษณ์
  เฉลยเงื่อนไขสัญลักษณ์
  การวิเคราห์ข้อมูล
  เฉลยการวิเคราห์ข้อมูล
  เงื่อนไขภาษา
ส่วนที่ 2 ภาษาไทย
      หลักภาษา
      ความสำคัญของภาษา
      อิทธิพลของภาษาต่อมนุษย์
      ลักษณะของภาษาไทย
      เสียงในภาษา
      อักษรควบ – อักษรนำ
      มาตราตัวสะกด
      คำเป็น – คำตาย
      คำครุ – คำลหุ
      คำอุปมา – อุปไมย
      คำคล้องจอง
      คำพ้องรูปและพ้องเสียง
      การใช้คำบุพบท
      เสียงวรรณยุกต์
      การผันวรรณยุกต์
      พยางค์
      ชนิดของคำ
      การสร้างคำในภาษาไทย
      คำซ้อน
      คำซ้ำ
      คำสมาส
      คำสนธิ
      วลีและประโยค
      การนำภาษาไปใช้
      การเขียนคำลักษณะพิเศษ
      หลักการอ่านภาษาไทย
      คำราชาศัพท์
      การใช้คำ
      สุภาษิต สำนวน คำพังเพย และคำคม
      ระดับของภาษา
      การเรียงลำดับข้อความ
      โวหารเขียนประเภทต่างๆ
      การเขียนย่อความ
      การเขียนเรียงความ
      การเขียนจดหมาย
      การเขียนบันทึก
      การใช้ภาษาเพื่อพัฒนาความคิด
      เหตุผลกับภาษา
      การแสดงทรรศนะแบบต่างๆ
      การโน้มนาวใจ
      การโต้แย้ง
      การอ่านจับใจความ
      การอ่านตีความ
      อุปมาอุปไมย (Analogy/Analysis)
      ข้อสอบภาษาไทย
      เฉลยข้อสอบภาษาไทย
      แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
      เฉลยแนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
ส่วนที่ 3 ภาษาอังกฤษ
  ส่วนที่ 1 Structure : โครงสร้างภาษ
  ส่วนที่ 2 Vocabulary : คำศัพท์
  ส่วนที่ 3 Structure, Vocabulary and Reading Comprehension
  ส่วนที่ 4 Conversation
ราคา 190 บาท
รวบรวมและจัดทำโดย วิรัช แสนจันทร์ วรวิทย์ แสนจันทร์ พัชรี ชดช้อย
Scroll to Top