CA-339 สรุปและข้อสอบ นิติกร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง.

250฿

สรุปและข้อสอบเจาะตามที่่ออกสอบ

CA-339  สรุปและข้อสอบ นิติกร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง.

สารบัญ

– ประวัติความเป็นมา
– อำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
– โครงสร้างสำนักงาน ปปง
– วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก/อำนาจหน้าที่
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
– แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– แนวข้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– แนวข้อสอบวิชา ประมวลกฎหมายอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา
– แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
– แนวข้อสอบ กฎ กพ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
– แนวข้อสอบ กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

 

จัดทำโดย…สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี
Scroll to Top