ฺBC-6946 คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน

250฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

ฺBC-6946  คู่มือสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง

     –เจาะแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน


*หลักการบัญชีเบื้องต้น


*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    –   เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม


*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ
.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   –  เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ


*การนำเงินส่งคลัง พ
.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS)


*พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ
.ศ.2502

   –   เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ.  2502

   –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ การสรุปประเด็นสำคัญจากบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

   –เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

   –  เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

   –  เจาะข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.

 

Scroll to Top