Sale!

BC-6892 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

Original price was: 260฿.Current price is: 250฿.

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

BC-6892  คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ


*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม

            –  เจาะข้อสอบ Structure (ภาค โครงสร้าง/ไวยากรณ์)

            –  เจาะข้อสอบ Vocabulary  (ภาคคำศัพท์)

            –  เจาะข้อสอบ Reading  Comprehension (เนื้อเรื่องการอ่าน)


*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                              


*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

            –  เจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 1.

            –  เจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 2.

            –  เจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 3.


*ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณ

เจาะข้อสอบ งานด้านงบประมาณ ชุดที่ 1.                               

              –  เจาะข้อสอบ งานด้านงบประมาณ ชุดที่ 2.

             –  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

             –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

             –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551


*ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

Scroll to Top