Sale!

BC-6830 คู่มือสอบนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Original price was: 250฿.Current price is: 225฿.

ประกอบด้วยเนื้อหา และข้อสอบ

BC-6830  คู่มือสอบนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่

*พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

–  แนวข้อสอบพ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

*ความรู้เกี่ยวกับการบิน


*
ความรู้ความเข้าใจด้านวิศวกรรมศาสตร์

               –เจาะข้อสอบ ด้านวิศวกรรม


*
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

               –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1.

               –เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2.


*
ความรู้ทั่วไปและที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ


*
ศัพท์เฉพาะทางด้านการบิน

               –แนวข้อสอบรวม

Scroll to Top