Sale!

BC-6601 คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมการขนส่งทางบก

225฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

BC-6601  คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมการขนส่งทางบก

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบทุี่่เกี่ยวข้องกับการออกสอบ


*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม        
   


*การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

            – การบริหารจัดการที่ดี

            – กระบวนการบริหาร

            – หลักการจัดการ Principle of Management

            –แนวข้อสอบ การบริหารจัดการ


*หลักและแนวคิดในการเขียนแผนงาน/โครงการ

      –   แนวข้อสอบ หลักและแนวคิดในการเขียนแผนงาน/โครงการ

*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพ.ศ. ๒๕๒๒


*พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗

            – เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม


*พระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. ๒๕๒๒

            – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. ๒๕๒๒

Scroll to Top