Sale!

BC-6557 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Original price was: 270฿.Current price is: 243฿.

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

BC-6557  คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ


*
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธสาสตร์ โครงสร้าง      


*
  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 2562


*
พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติพ.ศ. 2502


*
  พระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2507


*
  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551


*
  ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)


*
  วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกประเทศ


*
  ความสัมพันธ์ของปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ


*
  การวิเคราะห์ และประเมินค่าความมั่นคงแห่งชาติ


*
  สภาความมั่นคงแห่งชาติกับการวิเคราะห์ความมั่นคงของรัฐไทย


*
  ความมั่นคงระหว่างประเทศ


*
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและความร่วมมือต่อความมั่นคงระดับนานาชาติ


*
  ถาม-ตอบแนวข้อสอบภาคสนาม


*
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


*วิชาภาษาอังกฤษ

                –  การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

                – เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ             

                – การอ่านบทความ (Reading Comprehension


*
เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.


*
เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.


*
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สนง. สภาความมั่นคงแห่งชาติ


*
  แนวข้อสอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

Scroll to Top