Sale!

ฺBC-6533 คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม. ใหม่ล่าสุด 59

Original price was: 280฿.Current price is: 252฿.

ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบ

BC-6533  คู่มือสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กทม.  ใหม่ล่าสุด 59

ประกอบด้วยเนื้อหาใหม่ล่าสุด ธ.ค. 59 นี้พร้อมเจาะข้อสอบ


* พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
พ.ศ. ๒๕๔๖
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖


*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

               –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

* พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐


*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
– 
เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการ                     พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๓๖


*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ๒)

            พ.ศ. ๒๕๓๙

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชนพ.ศ. ๒๕๕๕

เจาะข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๕


*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๔
 
*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๘

            – เจาะข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๓๘


*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๕๗

              –เจาะข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๗

*
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙

                –เจาะข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙


Scroll to Top