Sale!

BC-6267 พิชิตข้อสอบนักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด

Original price was: 280฿.Current price is: 252฿.

ประกอบด้วยเนื้อเข้มข้น ล่าสุด พร้อมเจาะข้อสอบภาคสนาม

BC-6267 พิชิตข้อสอบนักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)  กรมการพัฒนาชุมชน ใหม่ล่าสุด

ประกอบด้วยเนื้อหาเข้มข้น ครบถ้วน พร้อมเจาะข้อสอบ

ส่วนที่  1


*      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน

*     ปรัชญา แนวคิด กระบวนการพื้นฐานงานพัฒนาชุมชน
ส่วนที่ 2


*       ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


*       ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและควรรู้
–  กระทรวงมหาดไทย วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ภารกิจ พันธกิจ
–  กรมการพัฒนาชุมชน    ภารกิจ โครงสร้าง

*         ค่านิยม  วัฒนธรรมขององค์การ

ส่วนที่ 3


*      ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจงานของกรมการพัฒนาชุมชนที่สำคัญ


*      แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564

*      แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564

*      แนวคิด ภารกิจ ปรัชญา และอำนาจหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน
                                                 
*      ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ


*      การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชน


*      การดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน

*      แนวคิดการมีส่วนร่วม


*      การพัฒนาองค์กรสตรี


*       การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน


*       การจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท


*       การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)


*       กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต


*       กองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง


*       การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี


*       การสร้างและพัฒนาทีมงาน


*       การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
(Strategy Implementation)

*       แผนชุมชน

*       สรุปสาระสำคัญของปรัชญาและหลักการพัฒนาชุมชน


*       สรุปประเด็นข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง

     ส่วนที่  4      ระบบโครงสร้างและระเบียบการบริหารราชการไทย                 


*       ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*      โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการไทย


*      ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564

      ส่วนที่  5


*        แนวข้อสอบภาคสนาม
  ชุดที่  1

*       
แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่  2

*        เจาะข้อสอบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งภายใต้โครงการประชารัฐ

*          เจาะข้อสอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 – 2564


*       เจาะข้อสอบลองสนาม

*        เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*       เจาะข้อสอบความรู้เหตุการณ์ทั่วไป

 

 

Scroll to Top