ฺBC-6168 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน

260฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบตรงตามสอบราชการ

ฺBC-6168  คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

 •  ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ
  –  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าาด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
  –  เจาะข้อสอบ
 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
  –  เจาะข้อสอบ
 • การจัดทำบัญชี
  –  รายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้า
  –  การบันทึกรายกงานลงในสมุดบัญชีขั้นต้น (สมุดรายวัน)
  –  การผ่านรายการจากสมุดบัญชีขั้นต้น (สมุดรายวัน)
  –  การจ้ดทำงบการเงิน
  –  การปิดบัญชี
 • แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน
 • แนวข้อสอบการเงินและบัญชี  ชุดที่ 1
 • แนวข้อสอบการเงินและบัญชี  ชุดที่ 2
 • แนวข้อสอบการเงินและบัญชี  ชุดที่ 3
 • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
  –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 1
  –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 2
  –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษรวม ชุดที่ 3
Scroll to Top