BC-5932 คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

250฿

ประกอบด้วยเนื้อหา แผน และเจาะข้อสอบ

BC-5932  คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

ประกอบด้วยเนื้อหา แผนพัฒนา และข้อสอบ

*  ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  โครงสร้างหน่วยงาน ของกรมพัฒนาที่ดิน

*  บทบาท  ภารกิจ ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน

*  นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*  นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน

*  ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน

*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร

*  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งเสริมเกษตร

*  แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

*  การพัฒนาที่ดิน

*  การทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ

*  การอนุรักษ์ดินและน้ำ

*  การจัดการดิน

*  การปรับปรุงบำรุงดิน

*  การวางแผนการใช้ที่ดิน

*  ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน

*  การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
–  รวมแนวข้อสอบนักวิชาการเกตร

 

 

Scroll to Top