ฺBC-1000 คู่มือเตรียมสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานธนานุเคราะห์

200฿

มีเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

ฺBC-1000 คู่มือเตรียมสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานธนานุเคราะห์
ประกอบด้วยเนื้อหา และเจาะข้อสอบเป็นส่วนใหญ่

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานธนานุเคราะห์

*  การบริหารงานเอกสาร

*  ระบบการจัดเก็บเอกสาร

*  การควบคุมและการออกแบบฟอร์ม

*  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
–  Microsoft Word
–  Microsoft Excel
–  Microsoft  PowerPoint
–  Outlook Express
–  แบบทดสอบ Microsoft Word
–  แบบทดสอบ Microsoft Excel
–  แบบทดสอบ Microsoft  PowerPoint
–  แบบทดสอบ  Outlook Express
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์  ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์  ชุดที่ 2
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์  ชุดที่ 3
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์  ชุดที่ 4
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์  ชุดที่ 5
–  เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชุดที่ 1

–  เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชุดที่ 2
–  เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชุดที่ 3

*  การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

*  ความรู้ทั่่วไปเกีืยวกับอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

*  เจาะข้อสอบการใช้งานอินเทอร์เ้น็ต

ปกนี้สั่งซื้อได้ทางดาวน์โหลดไฟล์เท่านั้น ไม่มีจำหน่ายเป็นรูปเล่มค่ะ

Scroll to Top