BC-5765 คู่มือเตรียมสอบครุเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

260฿

BC-5765  คู่มือเตรียมสอบครุเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

*  วิชาภาษาไทย
–  การเขียน
–  การอ่าน
–  บูรณาการอ่านและการเขียน

*  วิชาภาษาอังกฤษ
–  การอ่าน การฟ้ง การเขียน พร้อมแนวข้อสอบ

*  วิชาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
–  การใช้เหตุผล การแปลความหมาย และการลงข้อสรุป
–  การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินความน่าเชื่อถือของความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของประเด็น            และสาระสำคัญ

Scroll to Top