ฺBC-5451 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง

270฿

ฺBC-5451 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง

รหัสสินค้า: ฺBC-5451 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฺBC-5451 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง

*  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
วิสัยทัศน์  พันธกิจ โครงสร้าง ของกรมการปกครอง

*  กรอบแนวคิด/นโยบาย  กฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

*  ประเด็นยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ. 2559 – 2562

*  ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง

*  ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง

*  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการปกครอง

*  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ษ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552

*  ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินเแดน

*  พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน  พ.ศ. 2497

*  ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข

*  พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*  พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*  ทะเบียนครอบครัว

*  ทะเบียนชื่อบุคคล (ตาม พรบ.ชื่่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม)

*  พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว  พ.ศ. 2493
–  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบทะเบียนครอบครัว
–  เจาะข้อสอบทะเบียนพินัยกรรม
–  เจาะข้อสอบทะเบียนมูลนิธิ
–  เจาะข้อสอบทะเบียนสมาคม

*  เจาะข้อสอบ พรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่่ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข

*  เจาะข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข

*  เจาะข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551

*  เจาะข้อสอบพรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540

*  เจาะข้อสอบ พรบ. ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2539

*  พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
–  เจาะข้อสอบ

*  เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
–  เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

*  เจาะข้อสอบระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ

*  เจา่ะข้อสอบโครงสร้าง ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ กรมการปกครอง

*  เจาะข้อสอบความรู้สภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
–  ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ