ฺBC-5703 คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

270฿

ฺBC-5154 คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทย วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป

ฺBC-5703 คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตร วิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เจาะเนื้อหาและข้อสอบ ตรงแนวชัวร์

 1.  เจาะข้อสอบความถนัด
  –  อนุกรม
  –  คณิตศาสตร์ทั่วไป
  –  แบบสรุปความทางตรรกศาสตร์
  –  การสรุปเหตุผลเชิงตรรกวิทยา
  –  มิติสัมพันธ์และด้านการประสานสัมพันธ์
  2.  เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์
  –  เซ็ต
  –  ตรรกศาสตร์
  –  ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
  –  ความน่าจะเป็น
  – สถิติ
  –  ลำดับและอนุกรม
  – เจาะแนวข้อสอบรวม3.  สรุปเนื้อหาภาษาไทย  หลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษา
    –  หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
    –  ระดับภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
    –  การใช้คำราชาศัพท์และสำนวนไทย
    –  การอ่านและการอ่านจับใจความสำคัญ
    –  หลักการเขียนและการเขียนโครงเรื่อง
    –  เจาะแนวข้อสอบรวมภาษาไทย4.  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษการสื่อสารด้วยการสนทนาภาษาอังกฤษ
     –  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
     –  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 25.  ความรู้ทั่วไป
  –  สรุปแผนพัมฯาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1- 11
  –  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  –  เจาะข้อสอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-  เจาะข่ายการเมือง สังคม ทั่วไป
  –  ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  –     เจาะข้อสอบกำเนิดอาเซียน/เป้าหมาย/เกร็ดความรู้/ประเทศสมาชิกอาเซียน
  -ค่านิยมสังคมไทย  12  ประการ
  –  แนวข้อสอบสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรมและจริยธรรม
Scroll to Top