ฺฺBC-5031 คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมชลประทาน

200฿

ฺฺBC-5031  คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมชลประทาน

รหัสสินค้า: ฺฺBC-5031 คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมชลประทาน หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

ฺฺBC-5031  คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมชลประทาน

*  ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรมชลประทาน

*  อำนาาจและหน้าที่่ หน่วยงานในสังกัด

*  แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยมองค์กร

*  กฎกระทรวง  แบ่งส่วนราชการกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557

*  พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  พ.ศ. 2485

*  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ พรบ. การชลประทานหลวง  พ.ศ. 2485

*  พระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์  พ.ศ.  2482

*  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน

*  เจาะข้อสอบ พรบ. การชลประทานหลวง
–  เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
–  เจาะข้อสอบเพิ่มเติมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนค้ำประกันและจำนอง
–  เจาะข้อสอบ พรบ. จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 7  พ.ศ. 2557
–  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  2  ชุด
–  เจาะข้อสอบ พรบ. ล้มละลาย พ.ศ. 2483 และทีแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8  พ.ศ. 2558