BC-4607 เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร

250฿

BC-4607 เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร

รหัสสินค้า: BC-4607 เจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

BC-4607

เจาะข้อสอบ
นักทรัพยากรบุคคล
กรมศุลกากร

ภายในเล่มประกอบด้วยเจาะข้อสอบ

ประกอบด้วย

♠ เจาะแนวข้อสอบการบริหารทั่วไป
♠ เจาะแนวข้อสอบแนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ชุด
142 ข้้อ
♠ เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ใช้งาน Microsoft Excel
♠ เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ใช้งาน Microsoft Word
♠ เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ใช้งาน Microsoft PowerPoint
♠ เจาะข้อสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ใช้งาน Outlook Express

♠ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

♠ เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่่ 1
♠ เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่่ 2
– หลักไวยากรณ์ (Structure)
– คำศัพท์ (vocabulary)
– การสนทนา (Conversation)
– การอ่านเนื้อเรื่อง (Reading Comprehension)

♠ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากร
♠ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร
♠ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

♠ เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
♠ เจาะข้อสอบ ความรู้เกียวกับพนักงานราชการ 2 ชุด
♠ เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
♠ เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

♠ ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

ราคา พิเศษ 250 บาท

Scroll to Top