BC-2276 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3

250฿

BC-2276  คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3

รหัสสินค้า: BC-2276 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3 หมวดหมู่:

BC-2276
คู่มือเตรียมสอบ
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3
สำหรับผู้เตรียมสอบในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
5. ความรู้ทางด้านสาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐาน
6. คู่มือการดำเนินงานอนามัยและเด็ก
7. การวางแผนครอบครัว
8. การส่งเสริมภาวะโภชนาการสำหรับเด็ก
9. การประเมินภาวะโภชนาการ
10. งานสุขาภิบาล
11. งานควบคุมโรค
12. โรคมาเลเรีย โรคเรื้อน
13. ความรู้พื้นฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
14. การสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย
15. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ .ศ. 2540
– เจาะแนวข้อสอบพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการพ .ศ. 2540 2 ชุด
– เจาะแนวข้อสอบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
– เจาะแนวข้อสอบการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
– เจาะแนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะแนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545


ราคา 250 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Scroll to Top