BC-3716 คู่มือ+แนวข้อสอบครูปฐมวัยและอนุบาลศึกษา

200฿

BC- 3716 คู่มือ+แนวข้อสอบครูปฐมวัยและอนุบาลศึกษา

รหัสสินค้า: คู่มือ+แนวข้อสอบครูปฐมวัยและอนุบาลศึกษา หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

BC-3716

คู่มือ +แนวข้อสอบ
ครูปฐมวัย

ประกอบด้วย

-ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546
แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
สาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546

-การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
-หลักการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
-การจัดประสบการณ์
-การเขียนแผนการจัดประสบการณ์

-สื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
-การประเมินพัฒนาการ
-การจัดสภาพแวดล้อม
-การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา

-บทบาทผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตร
-การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
-การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยระดับประถมศึกษาปีที่ 1

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
-ประมวลคำศัพท์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546
-ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย
-มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
-มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

-ตัวอย่างแนวข้อสอบ

ราคา พิเศษ 200 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

Scroll to Top