ฺBC-4997 คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี การประปานครหลวง

250฿

รหัสสินค้า: ฺBC-4997 คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี การประปานครหลวง หมวดหมู่:

BC-4997

คู่มือเตรียมสอบ นักบัญชี การประปานครหลวง

 1.  การบัญชีทั่วไป

  *  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  *  การนำเสนองบการเงิน

  *  การบันทึกและการจัดทำรายงานทางการเงิน

  *  การวิเคราะห์งบการเงิน
 2.   การบัญชีต้นทุน

  *  แนวคิดในการบริหารต้นทุน

  *  การจำแนกต้นทุน
 3.   ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีเรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

  *  เจาะขั้อสอบการเงินการบัญชี ชุดที่่ 1

  *  เจาะข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน  ชุดที่ 2

  *  เจาะข้อสอบการบัญชี ชุดที่  3

  *  เจาะข้อสอบการบัญชี ชุดที่  4

  *  เจาะข้อสอบการบัญชี ชุดที่  3
Scroll to Top