BC-4799 คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับปริญญา ใช้สอบทุกตำแหน่ง

230฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
(กฟผ.)
ระดับปริญญา
ใช้ได้ทุกตำแหน่ง


ประกอบด้วย
-ประวัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

-ภาคความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
เจาะข้อสอบ 365 ข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบายละเอียดทุกข้อ

เฉลยทุกข้ออย่างละเอียด
-โจทย์อนุกรมตัวเลขพร้อมเฉลยอธิบาย
– โจทย์อุปมาอุปมัย
– เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
-เจาะข้อสอบการจัดเข้าพวก
-เจาะข้อสอบแบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงข้าม
-เจาะข้อสอบแบบหาตัวกลาง
-แนวข้อสอบการอ่านคำ
-แนวข้อสอบหาคำที่สะกดผิด และเขียนผิด
-แนวข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ
-แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ
-แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ
– เจาะข้อสอบมิติสัมพันธ์
-การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
-การวัดบุคลิกภาพ

ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center