BC-414 คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง

250฿

คู่มือ + ข้อสอบ นักวิชาการคลัง
กรมบัญชีกลาง
เนื่อหาที่่ต้องใช้สอบ มีดังนี้้

        -ความรู้ความสามารถทั่วไปเีกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบ้นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหาร
       -ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
       – ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
       –  ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ด้านการคลังและเศรษฐศาสตร์
  
     ในเล่มประกอบด้วย
        1.  เหตุการณ์ปัจจุบันทั่วไป
2.  ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและแนวข้อสอบพร้อมเฉลย 2 ชุด
3.  ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะแนวข้อสอบ
4.  ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
5.  ความรู้ด้านบัญชีทั่วไป
–  การบริหารการคลังและกระบวนการงบประมาณ
–  การบริหารการคลังรัฐวิสาหกิจ
–  นโยบายการคลังและนโยบายการเงิน
–  การเงินและสถาบันการเงิน
–  การคลังรัฐบาลและรายจ่ายของรัฐบาล
6.  แนวข้อสอบการบริหารการคลังและกระบวนการงบประมาณ
      ราคา พิเศษ 250 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top