BC-002 คู่มือเตรียมสอบนักการทูต

299฿

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

    –  แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
       –  ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1
–  ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่  2
–  ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่  3
–  ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่  4
–  ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่  5
–  ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่  6
–  แนวข้อสอบ ภาษาไทย

–  แนวข้อสอบ วิชาการใช้ภาษาอังกฤษ
        –  ข้อสอบ วิชาการใช้ภาษาอังกฤษ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

    – 
วิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ
         –  ข้อสอบ ความรู้ภาษาต่างประเทศ ชุดที่ 1
–  ข้อสอบ ความรู้ภาษาต่างประเทศ ชุดที่  2

–  วิชาความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่การฑูต
         –  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
–  เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
–  กฎหมายระหว่างประเทศ
–  องค์การระหว่างประเทศ

 ราคา  299 บาท

 –  จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

Scroll to Top