BC-096 เจาะข้อสอบ ภาค ก. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน

179฿

ประกอบด้วย

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
(100 คะแนน)
–  อุปมาอุปไมย
–  อนุกรม
–  ตรรกศาสตร์
–  เงื่อนไขสัญลักษณ์
–  การอ่านข้อความจากตาราง
–  คณิตศาสตร์ทั่วไป
–  การหาความสัมพันธ์ของรูปภาพ

2.  วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
–  การเติมคำในช่องว่าง
–  การเรียงลำดับ
–  การอ่านบทความสั้น
–  เงื่อนไขภาษา
–  การเขียนภาษาให้ถูกต้อง

ราคา พิเศษ 179 บาท

จัดทำโดย    ดร. สิงห์ทอง บัวุม และติวเตอร์กุ้ง
สถาบัน The Best Center

Scroll to Top