BC-4768 คัมภีร์ข้อสอบนายร้อยตำรวจสายป้องกันและปราบปราม

299฿

เจาะข้อสอบนายรัอยตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร
   สายป้องกันและปราบปราม

ภายในเล่มเจาะแนวข้อสอบล่าสุด พร้อมคำเฉลยอธิบาย

ประกอบด้วย

     –  เจาะแนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
–  เจาะแนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
–  เจาะแนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
–  เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557

–  เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงพ.ศ. 2556
–  เจาะแนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ และปรับปรุงฉบับที่ 2  พ.ศ.2553
     –  เจาะแนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
     –  เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเขิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่่  1
– เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเขิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่่   2
– เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเขิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่่   3
– เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเขิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่่  4
– เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเขิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่่  5
– เจาะข้อสอบความสามารถในการคิดเขิงเหตุผลและจำนวน ชุดที่่  6
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทางด้านโครงสร้าง (Structure/Grammar)  แยกเป็นเรื่อง ๆ
–  เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤา  ชุดที่  1
– เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤา ชุดที่  2
– เจาะข้อสอบรวมภาษาอังกฤา ชุดที่  3

 ราคา พิเศษ  299    บาท

จัดทำโดย….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

Scroll to Top