BC-107 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ 2

200฿

คู่มือ + ข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ 2
(กทม.)

  ประกอบด้วย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ¤  ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ¤  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
     ¤  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ¤  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     ¤  ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   

Scroll to Top