BC-290 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

250฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
               กรมบัญชีกลาง


ประกอบด้วย

    – ความรู้ทางด้าน การเงิน การคลัง  การพัสดุและการงบประมาณ
– แนวข้อสอบด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ
– นโยบายการคลังและการเงิน
– การวางแผนงาน
– การประสานงาน
– การจัดการองค์กร
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
– สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535